ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Roczne dostawy leków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie i w zgodzie regulaminem wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

ZaproszenieDoSkladaniaOfert

Załączniki

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców – 1

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców – 2

Updated: 19 listopada 2019 — 08:28