Cele i zadania

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest troska o dobro małego pacjenta i zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju oraz powrotu do zdrowia fizycznego i psychicznego. Dewizą naszego działania jest realizowanie zasady:

2

„Jesteśmy tutaj, aby Tobie i Twojej rodzinie okazać wszechstronną pomoc najlepiej, jak potrafimy.”

Zakres świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze realizuje świadczenia z zakresu leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zakres świadczeń zdrowotnych Centrum obejmuje:

a) diagnostykę, leczenie (farmakoterapia i psychoterapia) i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:

(Upośledzenie umysłowe i współistniejące zaburzenia somatyczne lub neurologiczne nie stanowią przeciwwskazania do leczenia w naszej placówce.)

b) ocenę funkcjonowania rodziny oraz terapię rodzin

c) orzecznictwo

d) koordynowanie działalności leczniczej z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, funkcjonującej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

e) udzielanie konsultacji z zakresu psychiatrii w ramach prowadzonej w Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Centrum nie świadczy usług zdrowotnych w zakresie terapii i leczenia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.