Zasady przyjmowania

1. Podstawą zakwalifikowania dziecka do leczenia w Centrum jest skierowanie od lekarza. Do skierowania należy dołączyć numer telefonu opiekuna. Dziecko może być także przyjęte bez skierowania (w trybie nagłym).

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 należy przesłać na adres:
SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór.

 • Istnieje również możliwość przesłania dokumentów faksem – nr. 68 321 80 08, lub na
 • adres e-mail: biuro@cldim.zgora.pl i przedłożenia ich oryginałów przy przyjęciu dziecka do szpitala.
 • prosimy o kserowanie dokumentów dziecka przed przyjęciem do szpitala (dokumenty od lekarza, psychologa itp.) 

3. O terminie przyjęcia dziecka na leczenie rodzicie/opiekunowie powiadamiani są  listownie bądź telefonicznie.

4. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na leczenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym. Pacjent, który ukończył 16 lat, również musi samodzielnie wyrazić zgodę na leczenie.

5. W przypadku rezygnacji z leczenia prosimy o niezwłoczne powiadomienie telefoniczne lub listowne.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela osobiście lekarz i pielęgniarka w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta..

7. Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • karty informacyjne pobytów dziecka w szpitalach (do wglądu),
 • opinia psychologiczna – jeżeli jest,
 • zaświadczenia od specjalistów – jeżeli są,
 • aktualne wyniki badań podstawowych ( morfologia krwi, analiza moczu) – jeżeli są,
 • istotne wyniki badań dodatkowych np. EEG, EKG, TC- jeżeli są,
 • PESEL dziecka, dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dziecka,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub pielęgniarki szkolnej o braku kontaktu z chorobami zakaźnymi i stanie higieny skóry,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka w szkole,
 • legitymacja szkolna ze zdjęciem – ksero pierwszej strony,
 • dokumentacja szkolna ( karta przekazania ucznia, wykaz ocen, opinia pedagogiczna).

UWAGA WAŻNE!

 • W sytuacji, gdy mamy do czynienia z opiekunem prawnym, który nie jest rodzicem konieczna jest zgoda właściwego sądu opiekuńczego.
  W przypadku, gdy przyjęcie jest w trybie nagłym zgoda sądu nie jest wymagana.
 • W przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką prawną, opiekun powinien okazać zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy, o ustanowieniu go opiekunem prawnym, kapię takiego zaświadczenia (zwanego dekretem opiekuńczym) dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

8. Dziecko powinno zabrać ze sobą:

 • odzież na zmianę (odzież należy trwale oznakować imieniem i nazwiskiem oraz sporządzić jej spis w dwóch egzemplarzach. Informujemy, ze szpital nie posiada pralni. Pranie odzieży w szpitalu odbywa się tylko w sytuacji,gdy opiekun nie ma możliwości wymiany odzieży na czystą),
 • bieliznę nocną,
 • przybory toaletowe (dezodorant w sztyfcie),
 • 4 ręczniki,
 • obuwie zmienne (klapki),
 • strój gimnastyczny i tenisówki, czepek i strój kąpielowy,
 • książki, zeszyty i przybory szkolne.

9. Informujemy, że w Centrum obowiązuje zakaz posiadania i palenia tytoniu oraz zakaz posiadania urządzeń elektrycznych (golarka, prostownica, suszarka, lokówka).

10. Za zgodą opiekuna można posiadać telefon komórkowy (bez funkcji kamery i dyktafonu).

11. Wartościowe przedmioty w celu uchronienia ich przed ewentualną kradzieżą, zagubieniem lub uszkodzeniem, na prośbę pacjenta są przechowywane
przez personel. Za przedmioty wartościowe nie przekazane personelowi i nieoznakowaną odzież personel nie odpowiada.

12. Rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z dzieckiem przynajmniej raz w tygodniu. Odwiedziny pacjentów odbywają się w dni powszednie, po
zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w dni wolne od nauki, w godzinach od 9:00 do 18:00.

13. Przepustki udzielane są po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.