Rzecznik Praw Pacjenta

W SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze prowadzi działalność Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta
w Warszawie.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:

  1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
  2. wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób,
  3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym tych osób,
  4. inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych
i faktycznych w sprawach skarg dotyczących naruszenia praw pacjenta dostępny jest pod adresem e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Serdecznie zapraszam.

Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego