Główna Księgowa

Praca dla Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze w województwie lubuskim ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie rachunkowości szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych, planów finansowych wraz z kontrolą ich wykonania
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem Ekonomiczno – Finansowym;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • opracowywanie polityki rachunkowości;
 • przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
 • przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki;
 • prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
 • Wymagania niezbędne:

  Głównym księgowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.);
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne
 • nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w służbach finansowo – księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu

Wymagania preferowane:

 • dodatkowe uprawnienie: Wpis do rejestru biegłych rewidentów, certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów, w oparciu o materiał źródłowy i przewidywane założenia;
 • komunikatywność, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, wysoka kultura osobista;

Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia- umowa o pracę w perspektywie długoterminowej, możliwość rozwoju oraz szkoleń, przyjazną atmosferę, elastyczność. Wynagrodzenie do ustalenia.

 • Więcej informacji pod nr tel. 68 327 40 28 lub biuro@cldim.zgora.plAby CV mogło być rozpatrywane, prosimy zamieścić klauzulę:

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

  *opcjonalnie

Tags: No tags

Comments are closed.