Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Nasz szpital przestrzega zasad określonych w RODO, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
___________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Zaborze, ul. Zamkowa 1,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@cldim.zgora.pl

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art.6 ust.1 oraz na podstawie Art.9 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 

4. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub niezbędne do wykonania świadczeń medycznych i innych, wynikających z obowiązków ciążących na Administratorze,

5. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich,

6. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa,

8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2)

Shopping Basket
Skip to content