Deklaracja dostępności

Strona internetowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze zawiera:

 • czytelność elementów na stronie – jest realizowana przez wykorzystanie narzędzi dostępności, które są dostępne w lewym górnym rogu pod białą ikoną na niebieskim tle. Narzędzia umożliwiają: powiększenie i pomniejszenie czcionki, zmianę kontrastu, włączenie skali szarości, jasnego tła, podkreślenia odnośników, poprawę czytelności czcionki oraz reset ustawień;
 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020r., ostatnia aktualizacja: 05.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:  biuro@cldim.zgora.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 327 40 28.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Koordynator ds. dostępności: Marta Hańdziuk

e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

tel. +48 68  327 40 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem administracyjnym pod numerem telefonu 68 324 40 28 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@cldim.zgora.pl

Budynek administracyjny

 • biura zlokalizowane są na parterze budynku administracyjnego
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Oddział C

 • oddział  zlokalizowany jest na I piętrze w budynku administracji
 • oddział nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Oddział B – Pałac

 • oddział zlokalizowany jest na I piętrze w Pałacu
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach – montowana platforma
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Oddział A – Pałac

 • oddział zlokalizowany jest na I piętrze w Pałacu
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach – winda
 • jedna toaleta na pierwszym piętrze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem szpitala, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: biuro@cldim.zgora.pl lub na numer faksu: 68 327 40 28. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w szpitalu.

Informacja dla osób niedowidzących

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać w różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie zaznaczenie do każdej kolejnej opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Po naciśnięciu Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.Strona