Ogłoszenie o zamówieniu “Roczne dostawy całodziennych posiłków”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – /usługa / o wartości poniżej kwoty określonej  w Art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

Nazwa zamówienia: „Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze – 2019/2020.

                                Nr referencyjny: CLDiM-ZP. 01/19.

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci            i Młodzieży w Zaborze

Adres:                                           ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór

Województwo:                             Lubuskie

Adres strony internetowej:        www.cldim.zgora.pl

Adres e-mail:                              biuro@cldim.zgora.pl

Nr telefonu:                                 68 327-40-28

Nr faksu:                                      68 327-40-28

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

W przedmiotowym postępowaniu zgodnie z Art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu.

 1. Miejsce uzyskania specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

– siedziba zamawiającego, budynek Administracji, Zabór ul. Zamkowa 1e, pokój   nr 1 sekretariat Dyrektora od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00. – nieodpłatnie,

–  adres strony internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia – www.cldim.zgora.pl

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy usług gastronomicznych, polegających na codziennych dostawach pięciu gotowych do spożycia posiłków, stanowiących całodzienne wyżywienie dla około 79 pacjentów przebywających w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze oraz odbiorze i utylizacji resztek po spożytych posiłkach, a także na pobieraniu i przechowywaniu próbek potraw, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jedn. tekst Dz.U. z 2019 roku poz. 1252).

Dostawy dokonywane będą 5 razy dziennie, o zadeklarowanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym godzinach. Zamawiający wymaga by godziny te mieściły się w poniższych przedziałach czasowych:

 1. a) śniadania – w godzinach 700 – 730 ,
 2. b) drugie śniadania – w godzinach 900 – 915 ,
 3. c) obiady – w godzinach 1300 -1330 ,
 4. d) podwieczorki – w godzinach 1500 -1530 ,
 5. e) kolacje w godzinach 1700 – 1730.

Szczegółowy zakres zadania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień: 55321000 – 6, Usługi przygotowywania posiłków,

55322000 – 3 Usługi gotowania posiłków,

55520000 – 1 Usługi dostarczania posiłków.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia

Od 21 sierpnia 2019 roku do 20 sierpnia 2020 roku.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy dotyczące:

 • posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

–    zdolności technicznej lub zawodowej oraz

–    w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

7.2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu.

 1. a) Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.
 2. b) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną do wykonania zamówienia o ile wykaże się on posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj.: posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000 PLN.
 3. c) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do wykonania udzielonego zamówienia, jeżeli wykaże On, że:

– posiada prawo do dysponowania kuchnią, posiadającą aktualną pozytywną opinię właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pozwalającą przygotować każdego dnia nie mniej niż 79 całodobowych posiłków, o których mowa w punkcie 3 SIWZ,

– posiada wdrożony system HACCP,

– dysponuje taborem samochodowym (nie mniej niż jednym) dopuszczonym do świadczenia usług transportowych żywności,

– dysponuje osobami (w tym dietetykiem) zdolnymi do prawidłowego i terminowego sporządzenia oraz dostarczenia posiłków, w tym w zakresie osób odpowiedzialnych za produkcję żywności i obrót żywnością winny one posiadać aktualne badania lekarskie ustalające brak przeciwwskazań do wykonywania prac w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością,  o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),

i złożą w powyższym zakresie stosowne oświadczenia,

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie właściwe do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca wykaże, iż zrealizował co najmniej: trzy usługi trwające nie krócej niż 1 rok, a polegające na codziennych dostawach posiłków (obejmujących minimum dostawy trzech posiłków w tym obiadu) dla nie mniej niż 60 osób, których wartość była nie mniejsza niż 300 000 PLN rocznie, przy czym co najmniej jedna z tych usług była wykonywana wobec placówki zapewniającej swym podopiecznym całodobową opiekę oraz wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższego warunku oraz określającego, że zadania zostały wykonane należycie.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00zł słownie: pięciu  tysięcy złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Kryterium ceny oferty brutto – 60%,

2) Kryterium terminu na składania modyfikacji zamówień – 40%

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego w Zaborze ul Zamkowa 1e, budynek Administracji sekretariat Dyrektora w pokój nr 1, do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godz. 09:00.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego w Zaborze ul Zamkowa 1e, budynek Administracji, pokój 1, dnia 14 sierpnia 2019 roku godz. 09:15

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.

 1. Zmiany w umowie:

 Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia innych zmian w umowie niż dopuszczonych z treścią w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 1. Inne Informacje
 2. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosować aukcji elektronicznej.
 3. 2. Pełne szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu opisane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Osoba odpowiedzialna za kontakty z wykonawcami:

Pani Anna Przybylska i Pan Andrzej Żywień

Tel. 68 327- 40-28

Fax. 68 327- 40-28

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja wraz z kompletem załączników.

 

Updated: 30 lipca 2019 — 10:08