Ogłoszenie o konkursie na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze

Ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH

p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Szczegóły w ogłoszeniu: Ogłoszenie o Konkursie Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 04.01.2019

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie: „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” należy składać do dnia 4 lutego 2019 r. osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (w godzinach pracy biura) lub drogą pocztową na adres (decyduje data stempla pocztowego): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór.
Updated: 9 stycznia 2019 — 11:29