Cele i zadania

Misją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest troska o dobro małego pacjenta i zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju oraz powrotu do zdrowia fizycznego i psychicznego. Dewizą naszego działania jest realizowanie zasady:

„Jesteśmy tutaj, aby Tobie i Twojej rodzinie okazać
wszechstronną pomoc najlepiej, jak potrafimy.”

Cele i zadania:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze realizuje świadczenia z zakresu leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zakres świadczeń zdrowotnych Centrum obejmuje:

a) diagnostykę, leczenie (farmakoterapia i psychoterapia) i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:

  • organiczne zaburzenia psychiczne(F01-F09)
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofenii i urojeniowe (F20-F29)
  • zaburzenia nastroju (F30-F39)
  • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40 – F48)
  • zaburzenia odżywiania (F50)
  • zaburzenia snu (F51)
  • nieprawidłowo rozwijająca się osobowość (F60-F69)
  • zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F89)
  • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90 – F98)

(Upośledzenie umysłowe i współistniejące zaburzenia somatyczne lub neurologiczne nie stanowią przeciwwskazania do leczenia w naszej placówce.)

b) ocenę funkcjonowania rodziny oraz terapię rodzin

c) orzecznictwo

d) koordynowanie działalności leczniczej z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, funkcjonującej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

e) udzielanie konsultacji z zakresu psychiatrii w ramach prowadzonej w Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.