Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży  w Zaborze

Ogłasza konkurs na stanowisko

ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW MEDYCZNYCH

p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lub specjalisty psychiatrii lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii,
 • co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przewinienia zawodowe,
 • umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemna ofertę zawierającą:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone data nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie kandydata,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach przeprowadzania  postępowania  konkursowego  na  dane  stanowisko,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych osobowych).

Kopie dokumentów w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie: „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” należy składać do dnia 12.11.2018 osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (w godzinach pracy biura) lub drogą pocztową na adres (decyduje data stempla pocztowego): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualne.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze kandydaci mogą uzyskać osobiście lub pisemnie w Sekretariacie siedziby Szpitala, ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór tel. 68 327 40 28, e-mail: biuro@cldim.zgora.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2018 r., poz.160 z późn. zmianami) z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek pracy.

Updated: 8 listopada 2018 — 10:11